Disclaimer

Login gegevens: Elke gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van zijn login gegevens. Febelfin Academy is niet verantwoordelijk voor de gevolgen bij verlies of diefstal van de gegevens bij de gebruiker.

 

Aansprakelijkheid: Febelfin Academy is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. Zij behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar diensten en/of website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

 

Intellectuele eigendomsrechten: De op het platform verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Cesim. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. 

 

Beoordeling door Febelfin Academy: Een jury onder toezicht van Febelfin Academy ziet toe op het eerlijke verloop van de Fin Competition. De jury heeft het recht om beslissingen te nemen die dit eerlijk verloop moeten waarborgen. Beslissingen van de jury kunnen niet betwist worden. De jury heeft evenmin de plicht om zich te verantwoorden voor genomen beslissingen.

Privacy

Je gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De regels van Febelfin Academy om je privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens, zijn eveneens van toepassing op de Fin Competition. Het bewaren van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met de privacyregels van Febelfin Academy

 

We houden gegevens enkel bij voor de duurtijd die noodzakelijk is in het kader van de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden omschreven. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, deze in bepaalde gevallen te laten verbeteren of verwijderen en je eerdere toestemming om je gegevens te gebruiken voor bepaalde doeleinden te herroepen of in te perken. Daarnaast heb je het recht om je gegevens over te laten dragen alsook bezwaar of klacht in te dienen tegen het gebruik van je gegevens.

 

Febelfin Academy VZW
Koning Albert II-laan 19 (2de verdieping)
1210 Brussel
Telefoon: +32 (0)25076961
Email: info@febelfin-academy.be

© Competition 2024

  • Fincompetition
  • Febelfin Academy
  • Febelfin
  • Fintalent