Introductie

Fin Competition 2023 is een digitale wedstrijd georganiseerd door Febelfin Academy, met maatschappelijke zetel Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel, in partnerschap met Cesim.nl, als facilitator van de applicatie gebruikt tijdens de competitie.

Deelname aan de Fin Competition is betalend. De deelnameprijs wordt ieder jaar door Febelfin Academy bepaald.

Inschrijven is mogelijk vanaf 1 januari voorafgaand aan de competitie tot 30 september. Tijdens deze ondersteuning worden de coaches begeleid. De Fin Competition zelf loopt van begin oktober tot eind november.  Hierna worden de deelnemende finalisten bepaald die op 7 december 2023 de eindfinale, “The Grand Final”,  zullen spelen.

Inschrijven en deelnemen aan de competitie kan uitsluitend online via tussenkomst van Febelfin Academy.

De regels die van toepassing zijn voor zowel de competitie als voor het gebruik van het platform worden bepaald door het Fin Competition wedstrijdreglement. Door zich in te schrijven voor de Fin Competition verklaart een deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met dit wedstrijdreglement.

Een jury zal toezien op de correcte toepassing van het wedstrijdreglement voor het spelverloop en bij de toekenning van de prijzen. Beslissingen van de jury kunnen niet worden gecontesteerd. De jury communiceert niet over de manier waarop genomen beslissingen tot stand zijn gekomen.

Het wedstrijdreglement wordt voorafgaand aan de competitie bezorgd aan de coaches van de betrokken deelnemers en kan opgevraagd worden bij Febelfin Academy.

Platform

De banksimulatie wordt gespeeld via het Cesim Bank platform. Cesim Bank is een simulatie voor het bankwezen, waarbij inzicht wordt verworven in de front- en backoffice activiteiten van een bank en hun interactie in een concurrerende omgeving. Het helpt de deelnemers om op een holistische en op feiten gebaseerde managementcultuur te begrijpen, analytische vaardigheden te ontwikkelen en bewust te worden over de hedendaagse bancaire bedrijfsomgeving.  Dit platform bevat verschillende onderdelen, waaronder de inschrijvingsmodule, informatiepagina’s en een gamemodule. De module is enkel toegankelijk voor deelnemers die zich hebben ingeschreven voor de Fin Competition. 

Om het Fin Competition platform te kunnen bezoeken en om de software voor de competitie correct te kunnen gebruiken raadt Febelfin Academy deelnemers aan om steeds met een recente versie van hun webbrowser te werken. Volgende versies van webbrowsers worden door Febelfin Academy aangeraden: Chrome, Firefox, Safari of Microsoft Edge. Toegang tot en gebruik van het Cesim platform en de daaraan verbonden diensten zijn onderhevig aan voorwaarden en beperkingen.

Doel van de competitie

De Fin Competition stelt zich tot doel om volgende belangrijke leergebieden te omvatten:

 

Prijsstelling van krediet en deposito producten.

  • Evenwicht tussen risico's en groei van de balans.

De verdeling van financieringsbronnen van de bank in kerndeposito's en beheerde schulden.

Inzicht in de winst- en verliesrekening en balans van de bank.

De interactie tussen de centrale bank en commerciële banken.

Bank specifieke solvabiliteits- en liquiditeitsmaatregelen en wetgeving naar internationale normen.

Bank specifieke terminologie en presentatie van de resultaten, waaronder een groot aantal financiële ratio's.

Geld als uniek en kernproduct van een bank.

De winstgevendheid van de verschillende klantsegmenten en -producten.

Inzicht in de basis bankproducten en -diensten en de relatie hiertussen.

 

Aan de Fin Competition is tevens een wedstrijdelement verbonden waarbij het de bedoeling is om als deelnemer een zo hoog mogelijke meerwaarde in 4 bepaalde criteria te realiseren. Deze meerwaarde wordt gemeten en getoetst door zowel operationele als financiële kerngetallen, zoals vermogen onder beheer, deposito en krediet productgroei, bank imago, risico factoren, kredietratio, de netto rentemarge, kosten/inkomsten ratio, krediet waardevermindering, de nettowinst marge, rendement op activa, het rendement op het eigen vermogen, et cetera.

 

Er zijn 4 criteria die het succes en de score in de simulatie bepalen.  Het eerste criterium in de simulatie is het totale rendement voor de shareholder in brede context.  Naast de shareholder spelen 3 andere  stakeholders een belangrijke rol.  Een van de stakeholders zijn de klanten.  Dit criterium wordt gemeten op basis van de klantentevredenheid. Een derde stakeholder is de regulerende overheid en meer bepaald de mate waarin de bank beantwoordt aan deugdelijk bestuur (corporate governance).  De laatste stakeholder is het personeel en meer bepaald de mate waarin deze presteert en wordt gewaardeerd.  Deze 4 criteria consolideren alle belangrijke factoren voor het succes in één meetbaar criterium dat kan worden gebruikt om de prestaties van elk team te vergelijken.

 

Deelnemers met de hoogste score aan het einde van de competitie komen in aanmerking voor een prijs. Daarnaast zal elke deelnemer een certificaat van deelname ontvangen, ongeacht zijn /haar score, uitgegeven door Febelfin Academy.

Inschrijvingsproces

De inschrijvingsperiode voor de Fin Competition loopt van 1 januari tot en met 30 september voorafgaand aan de competitie.

 

Deelname aan de Fin Competition is mogelijk voor alle personen die ingeschreven zijn aan een Belgische Hogeschool en waarvan de Hogeschool deelneemt aan de Fin Competition.  Er is slechts één inschrijving en één e-mailadres per persoon mogelijk.

De inschrijving en het spelen zelf kan uitsluitend via de website van de Cesim.nl: https://febelfin.cesim.com

Alleen volledig en correct ingevulde inschrijvingen worden aanvaard. Een deelnemer kan zich slechts eenmaal geldig inschrijven. Bij bevestiging van de inschrijving wordt onmiddellijk een persoonlijke virtuele Fin Competition-bankportefeuille aangemaakt.  Deze worden aan de team-account toegevoegd van keuze.

 

Tijdens de registratie moeten deelnemers een spelersnaam kiezen, welke door andere deelnemers kan worden geraadpleegd via de klassementen. Behalve de spelersnaam krijgen andere deelnemers geen inzage in persoonsgegevens van andere deelnemers. De door een deelnemer gekozen spelersnaam is vrij te kiezen. Febelfin Academy behoudt zich het recht voor om ongepaste spelersnamen te wijzigen of te verwijderen. Teams kunnen de bankportefeuillesamenstelling en transacties van een ander team raadplegen door te klikken op de spelersnaam in het overzicht met klassementen.  Febelfin Academy voorziet in deze mogelijkheid om minder succesvolle teams de kans te bieden om te leren uit de handelingen van meer succesvolle teams.

 

Elke deelnemer verklaart zich, via de aanvaarding van het wedstrijdreglement, akkoord dat zijn bankportefeuillesamenstelling en transacties gezien kunnen worden door andere deelnemers. Deze informatie wordt met vertraging gedeeld zodat het exact kopiëren van de transacties van een deelnemer niet mogelijk is. 

 

Na de inschrijving ontvangt elke deelnemer aan de Fin Competition via e-mail een inschrijvingsbevestiging.

Looptijd van de competitie

De Fin Competition wordt ingedeeld in verschillende fasen:

 

  • Begeleidingsperiode en speelrondes 1-3 tot en met 2 november 2023.

Om de deelnemers vertrouwd te maken met de wedstrijd, is er tussen 5 oktober en 2 november een begeleidingsperiode voorzien waarin vanaf 5 oktober ook testrondes kunnen worden gespeeld. Correct ingeschreven deelnemers kunnen tijdens de begeleidingsperiode meteen transacties uitvoeren in de spelmodule om vertrouwd te raken met het platform, de beschikbare mogelijkheden, het verwerkingssysteem en de beschikbare informatie. Aansluitend worden rondes 1 tot en met 3 gespeeld. Tijdens de voorrondes worden er nog geen resultaten voor de Grand Final opgebouwd, de resultaten van rondes 1 tot en met 3 tellen wel mee voor de competitie. 

 

  • Competitiefase vanaf 5 oktober 2023 tot en met 30 november 2023.

De Fin Competition-competitie start op 5 oktober 2022. Vanaf dat moment kunnen alle correct ingeschreven deelnemers starten met handelen op het Fin Competition platform.   Alle behaalde resultaten tijdens deze competitie tellen mee voor het eindklassement en deelname aan de Grand Final. De competitie loopt vanaf 5 oktober 2023 tot en met 30 november 2023 om 18h. Deelnemers behouden na afloop van de competitie toegang tot hun bankportefeuille, maar kunnen geen wijzigingen aanbrengen.

 

  • The Grand Final : 7 december 2023

Na afloop van de competitie zal een jury binnen Febelfin Academy de eindklassementen controleren op de correcte naleving van het wedstrijdreglement door de deelnemers.  Tijdens de evaluatieperiode behouden de deelnemers toegang tot hun Fin Competition bankportefeuille en blijft het mogelijk om hun gegevens te raadplegen. Er kunnen echter geen handelingen meer worden uitgevoerd. De deelnemers die aan de Grand Final mogen deelnemen worden zo spoedig mogelijk bericht. De “Grand Final” wordt gespeeld op 7 december en moet gespeeld worden door de geselecteerde finalisten.  Deze finale wordt gespeeld over verschillende rondes tijdens de “Grand Final” en de eindwinnaar wordt op dezelfde dag bekendgemaakt. 

Klassement

Tijdens de Fin Competition maken deelnemers kans op prijzen in verschillende categorieën. Deze categorieën komen overeen met een aantal klassementen die Febelfin Academy heeft bepaald bij aanvang van de competitie.  Febelfin Academy zal de ranking na afloop van de finale niet openbaar maken naar pers of niet-ingeschreven personen. De resultaten worden wel verdeeld naar de aangestelde coaches van de deelnemende hogescholen. Febelfin Academy bezorgt de ranking in de groep, zonder de andere rankings (behalve eerste drie) mee te geven.

Prijzen

Deelnemers aan de Fin Competition die de beste prestaties hebben neergezet komen in aanmerking voor een prijs. Deze prijs wordt voor aanvang van de Fin Competition aangekondigd en wordt bepaald door Febelfin Academy. De in de competitie opgenomen prijzen kunnen in geval van overmacht door Febelfin Academy worden gewijzigd naar prijzen met een vergelijkbare waarde.

Geen van de toegekende prijzen zijn inwisselbaar in geld of andere voordelen in natura. Febelfin Academy stelt alle prijzen vast. Prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden. Over de toegekende prijzen is geen correspondentie mogelijk. Winnaars worden door Febelfin Academy schriftelijk op de hoogte gesteld en dienen hierop vóór een door Febelfin Academy vastgestelde datum te reageren. Als een deelnemer binnen de opgegeven termijn niet reageert, kan dit door Febelfin Academy worden beschouwd als het afzien van het recht van de deelnemer op de prijs.

Verantwoordelijkheid

Febelfin Academy hecht er belang aan om de Fin Competition op een correcte, faire en verantwoorde manier te laten plaatsvinden. Febelfin Academy wijst er echter op dat deelnemers handelen op eigen verantwoordelijkheid en dat Febelfin Academy niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die een deelnemer kan ondervinden. Febelfin Academy verwijst hiervoor naar de ‘Disclaimer’ waarin deze verantwoordelijkheden en risico’s worden toegelicht.

Hulp en ondersteuning

Coaches die vragen hebben rond de deelname aan de Fin Competition kunnen zich informeren per e-mail aan Febelfin Academy via info@febelfin-academy.be of bij Martin.haegheman@febelfin-academy.be

 

© Competition 2023

  • Fincompetition
  • Febelfin Academy
  • Febelfin
  • Fintalent